వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోసా

శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

Announcements ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏటా 13500