శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోసా

శ్రీ .కురసాల కన్నబాబు గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

{{Total_Farmers |INR}}

Total Farmers

{{Farmers_Unsurvey |INR}}

Farmers Unsurveyed

{{Total_Household |INR}}

Total Families

{{RES_ROFR_RECORDS |INR}}

ROFR Cultivators

Latest News
Rythu Bharosa Dashboard Latest news

Kathas Submitted(AEO/MPEO)

{{RES_AEO_TOTAL |INR}}

Total

{{RES_AEO_APPROVED |INR}}

Approved

{{RES_AEO_REJECT |INR}}

Rejected

{{RES_Aeo_Pending |INR}}

Pending

Kathas Verified(MAO)

{{RES_AO_TOTAL |INR}}

Total

{{RES_AO_APPROVED |INR}}

Approved

{{RES_AO_REJECT |INR}}

Rejected

{{RES_AO_pending |INR}}

Pending

S.No District Name Total Farmers Total Farmers unsurveyed Total Families ROFR Cultivators Kathas Submitted(AEO/MPEO) Kathas Verifed(MAO)
Approved Rejected Pending Approved Rejected Pending
{{$index+1}} {{d.DIST_NAME}} {{d.TOT_FARMARS |INR}} {{d.UNSURVEYED |INR}} {{d.HOUSEHOLD_ID |INR}} {{d.ROFR_RECORDS |INR}} {{d.AEO_APPROVED |INR}} {{d.AEO_REJECT |INR}} {{d.AEO_PENDING |INR}} {{d.AO_APPROVED |INR}} {{d.AO_REJECT |INR}} {{d.AO_PENDING |INR}}
-- Total {{TOTFARMARS|INR}} {{TOTUNSURVEYED |INR}} {{TOTHOUSEHOLD_ID |INR}} {{TOTROFR_RECORDS| INR}} {{TOTAEO_APPROVED |INR}} {{TOTAEO_REJECT |INR}} {{TOTAEO_PENDING |INR}} {{TOTAO_APPROVED |INR}} {{TOTAO_REJECT |INR}} {{TOTAO_PENDING |INR}}