శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

 

Actual Cultivator(Tenant) Report - District Wise

   
S No District Name Submitted at Village Level Verified at Mandal Level
CCRC Endowment CCRC Endowment
Approved Reject Pending Approved Reject Pending
{{$index+1}} {{obj.DISTRICT_NAME}} {{obj.TOTAL_TENANT | INR}} {{obj.TOTAL_ENDOWMENT| INR}} {{obj.TENANT_APPROVED| INR}} {{obj.TENANT_REJECTED| INR}} {{obj.TENANT_PENDING| INR}} {{obj.ENDOWMENT_APPROVED| INR}} {{obj.ENDOWMENT_REJECTED | INR}} {{obj.ENDOWMENT_PENDING | INR}}
-- Total {{TOTALTENANTS | INR}} {{TOTALENDOWMENTS | INR}} {{TOTALTAPPROVED | INR}} {{TOTALTREJECT | INR}} {{TOTALTPENDING | INR}} {{TOTALEAPPROVED | INR}} {{TOTALEREJECT | INR}} {{TOTALEPENDING | INR}}