శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

StopPayment District Report- Reason Wise

SNO District Name Land Farmers Unseeded Webland Unseeded NonWebland ROFR Death CCRC Department Grievance Land Grievance
{{$index+1}} {{obj1.DIST_NAME}} {{obj1.LAND_FARMERS}} {{obj1.UNSEEDED_WEBLAND}} {{obj1.UNSEEDED_NONWEBLAND}} {{obj1.ROFR}} {{obj1.DEATH}} {{obj1.CCRC}} {{obj1.GRIEVANCE}} {{obj1.LAND_GRIEVANCE}}
-- Total {{Farmers | INR}} {{Unseeded_WebLand | INR}} {{Unseeded_NonWebLand | INR}} {{ROFR | INR}} {{DEATH | INR}} {{CCRC | INR}} {{totdeptgriev | INR}} {{totlandgre | INR}}
SNO District Name Total Beneficiary Dead Farmer Not Interested/Wants to repay Land Sold Non Agriculture Land Not a Farmer Spouse Got Benefited Wrong Aadhar Seeded Constitutional Post Constitutional Post Family Members Central Government Employee Land Mutated To Nominee/Others Not a Married Family
{{$index+1}} {{obj.DISTRICT_NAME}} {{obj.TOTAL}} {{obj.BENEFICIARY_DEAD}} {{obj.FARMER_NOT_INTERESTED}} {{obj.LAND_SOLD}} {{obj.NON_AGRICULTURE_LAND}} {{obj.NOT_A_FARMER}} {{obj.SPOUSE_GOT_BENEFITTED}} {{obj.WRONG_AADHAAR_SEEDED}} {{obj.CONSTITUTIONAL_POST}} {{obj.CONSTITUTIONAL_POST_FAMILY}} {{obj.CENTRAL_GOVERNMENT_EMPLOYEE}} {{obj.LAND_MUTATED_TO_NOMINEE}} {{obj.NOT_A_MARRIED_FAMILY}}
-- Total {{tot_tot | INR}} {{benifdead | INR}} {{farmernotinterest | INR}} {{landsold | INR}} {{nonagriland | INR}} {{notafarmer | INR}} {{spousebenifited | INR}} {{wrongaadhar | INR}} {{constipost | INR}} {{constifamilypost | INR}} {{tot_centralgovtemp | INR}} {{tot_landmutetonomin | INR}} {{tot_notamarriedfamily | INR}}