శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

Village wise Payment Publication Report (2021-22)

{{Dname}}
{{heading}}
S No Name Of the Farmer Amount Credited Aadhar Bank Account Status
{{$index+serial}} {{obj.UID_NAME}} {{obj.AMOUNT}} {{obj.UID_NUM}} {{obj.DEST_BANK_ACC_NO}} {{obj.STATUS}}
Payment Publication Report Village Wise 2021-22
District: {{Dname}} Mandal: {{mandalname}} Village: {{vlname}}
S No Name Of the Farmer Aadhar Name Of The Bank Bank Account Amount Credited Status
{{$index+serial}} {{obj.UID_NAME}} {{obj.UID_NUM}} {{obj.BANK_NAME}} {{obj.DEST_BANK_ACC_NO}} {{obj.AMOUNT}} {{obj.STATUS}}