శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

Payment Abstract-Mandal Wise

District Name:|  {{distname}}
SNO Mandal Name Total Katha's SentTo bank Success Rejected Pending Amount
{{$index+1}} {{obj.MAND_NAME}} {{obj.TOTAL_KATHAS | INR}} {{obj.KATHAS_BANK| INR}} {{obj.SUCCESS | INR}} {{obj.REJECTED | INR}} {{obj.PENDING | INR}} {{obj.AMOUNT | INR}}
-- Total {{tokatha | INR}} {{totbank | INR}} {{success | INR}} {{reject | INR}} {{pendin | INR}} {{AMO | INR}}