శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

 

Nominee Updation For Death Records Report - District Level

   
S No District Name Total Death Records Rejected Nominee Updated Nominee Verified by MAO Pending
Approved Rejected Pending
{{$index+1}} {{obj.DIST_NAME}} {{obj.TOTAL_KHATA | INR}} {{obj.REJECTED| INR}} {{obj.APPROVED| INR}} {{obj.MAO_APPROVED | INR}} {{obj.MAO_REJECT | INR}} {{obj.MAO_PENDING | INR}} {{obj.PENDING| INR}}
-- Total {{TOTALDEADRECORDS | INR}} {{TOTALNOMINEESREJECTED | INR}} {{TOTALNOMINEESUPDATED | INR}} {{TOTALMAOAPPROVED | INR}} {{TOTALMAOREJECT | INR}} {{TOTALMAOPENDING | INR}} {{TOTALPENDING | INR}}