శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

 

Grievances Reason Wise Abstract Report - District Wise

   
S No District Name Land Owner Dead Adangal Corrected DKT New Farmer/Passbook Updation of Wrong Death Govt. Employee/Pensioner Income Tax Payer Govt. Employee/Pensioner/Tax Payer
Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending Approved Reject Pending
{{$index+1}} {{obj.DIST_NAME}} {{obj.LOD_APPROVED | INR}} {{obj.LOD_REJECT| INR}} {{obj.LOD_PENDING| INR}} {{obj.AC_APPROVED| INR}} {{obj.AC_REJECT | INR}} {{obj.AC_PENDING| INR}} {{obj.DKT_APPROVED| INR}} {{obj.DKT_REJECT| INR}} {{obj.DKT_PENDING | INR}} {{obj.NF_APPROVED| INR}} {{obj.NF_REJECT| INR}} {{obj.NF_PENDING| INR}} {{obj.UWD_APPROVED | INR}} {{obj.UWD_REJECT| INR}} {{obj.UWD_PENDING| INR}} {{obj.GP_APPROVED| INR}} {{obj.GP_REJECT| INR}} {{obj.GP_PENDING| INR}} {{obj.IT_APPROVED| INR}} {{obj.IT_REJECT| INR}} {{obj.IT_PENDING| INR}} {{obj.GPI_APPROVED| INR}} {{obj.GPI_REJECT| INR}} {{obj.GPI_PENDING| INR}}
-- Total {{LODAPPROVED | INR}} {{LODREJECT | INR}} {{LODPENDING | INR}} {{ACAPPROVED | INR}} {{ACREJECT | INR}} {{ACPENDING | INR}} {{DKTAPPROVED | INR}} {{DKTREJECT | INR}} {{DKTPENDING | INR}} {{NFAPPROVED | INR}} {{NFREJECT | INR}} {{NFPENDING | INR}} {{UWDAPPROVED | INR}} {{UWDREJECT | INR}} {{UWDPENDING | INR}} {{GPAPPROVED | INR}} {{GPREJECT | INR}} {{GPPENDING | INR}} {{ITAPPROVED | INR}} {{ITREJECT | INR}} {{ITPENDING | INR}} {{GPIAPPROVED | INR}} {{GPIREJECT | INR}} {{GPIPENDING | INR}}