శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

 

Beneficiary Report - District Wise

   
S No District Name Web Land Death Nominee UnSeeded WebLand UnSeeded NonWebLand Endowment ROFR
{{$index+1}} {{obj.DISTRICT_NAME}} {{obj.RBLAND_FARMERS | INR}} {{obj.DEATH_FARMERS | INR}} {{obj.WEB_NARMAL_FARMERS | INR}} {{obj.NONWEB_NARMAL_FARMERS | INR}} {{obj.WEB_ENDOMENT | INR}} {{obj.ROFR_FARMERS | INR}}
-- Total {{TOTALRBLAND | INR}} {{TOTALDEATH| INR}} {{TOTALWEBLAND | INR}} {{TOTALNONWEBLAND | INR}} {{TOTALNONWEBENDOWMENT | INR}} {{TOTALROFR | INR}}