శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ కురసాల కన్నబాబు గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

Rythubharosa Status

S.no Beneficiary Name C/O Name Status Reason Bank Name A/c No Amount
{{$index+1}} {{obj.NAME}} {{obj.FATHER_NAME}} {{obj.STATUS}} {{obj.REASON}} {{obj.BANK_NAME}} {{obj.ACCOUT_NO}} {{obj.AMOUNT}}
S.no Beneficiary Name Status Reason
{{$index+1}} {{obj.NAME}} {{obj.STATUS}} {{obj.REASON}}
S.no Beneficiary Name C/O Name Status Reason Bank Name A/c No Amount
{{$index+1}} {{obj.NAME}} {{obj.FATHER_NAME}} {{obj.STATUS}} {{obj.REASON}} {{obj.BANK_NAME}} {{obj.ACCOUT_NO}} {{obj.AMOUNT}}