శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

శ్రీ కురసాల కన్నబాబు గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

Grievance Status

Sno Citizen Name Type of Grievance District Mandal Village Status
{{$index+1}} {{obj.FARMER_NAME}} {{obj.TYPE_OF_GRIEVANCE}} {{obj.DISTRICT_NAME}} {{obj.MANDAL_NAME}} {{obj.VILLAGE_NAME}} {{obj.STATUS}}