శ్రీ.వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు

గౌ.ముఖ్యమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోసా

శ్రీ .కురసాల కన్నబాబు గారు

గౌ. వ్యవసాయ మరియు సహకారమంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏటా 13500
Login

Latest News
Field level updations have been stopped till further instructions..